Kessi

Regular
Joined
28.09.20
Messages
57
Reaction score
306
Points
18
Hello everyone! How are you all doing? Wouldn’t it be great someone had shared the info about configuring firefox and antidetection tools so you could learn the latest 2021 method of how to configure a portable firefox or anti detect browser?


One thing we’d like to mention though is that using portable device user agent strings for carding is one of the best ways to card right now.
What this means is instead of setting up a browser like a normal Windows 10 using Chrome, it is better to spoof it as an iPhone OS with Safari or an iPad on Chrome, or something similar.
More and more people nowadays are shopping from their smart devices so mimic that! Remember, the key here is to blend in and appear as if you are just a normal everyday user shopping online.

WHOER.NET TEST
Once you have your browser spoofed, connected to your SSH or RDP, make sure that your time zone is set up correctly (very important).
A quick way to do this is to go to whoer.net as they reveal a lot of information about your set up and can help you make sure that you are ready to card.
In the example below, you can see that we’re spoofing an iOS iPhone with Safari 10.0 browser.
Our IP address has NO blacklists (because we use premium SOCKS5).
Our browser’s headers match what Javascript is revealing. Our language is in US English and the IP time zone matches our operating systems time zone.
This is an ideal and perfect set up!

BROWSER.png

This is the setup for all the legit users that shop regularly and NEVER get their order flagged or card denied, period!
So there you have it! That is charging your Stripe made easy!
 

anhcreem

Regular
Joined
30.12.20
Messages
62
Reaction score
20
Points
8
Xin chào tất cả mọi người! Làm thế nào là tất cả các bạn đang làm gì? Sẽ thật tuyệt khi ai đó đã chia sẻ thông tin về cách cấu hình firefox và các công cụ chống dò tìm để bạn có thể tìm hiểu phương pháp mới nhất năm 2021 về cách cấu hình trình duyệt firefox di động hoặc chống phát hiện?


Tuy nhiên, một điều chúng tôi muốn đề cập là sử dụng chuỗi tác nhân người dùng thiết bị di động để chải thẻ là một trong những cách tốt nhất để thẻ ngay bây giờ.
Điều này có nghĩa là thay vì thiết lập trình duyệt giống như Windows 10 thông thường bằng Chrome, tốt hơn là bạn nên giả mạo nó như một hệ điều hành iPhone với Safari hoặc iPad trên Chrome hoặc một cái gì đó tương tự.
Ngày nay, ngày càng có nhiều người mua sắm từ các thiết bị thông minh của họ để bắt chước điều đó! Hãy nhớ rằng, chìa khóa ở đây là hòa nhập và xuất hiện như thể bạn chỉ là một người dùng bình thường hàng ngày mua sắm trực tuyến.

KIỂM TRA TOÀN BỘ
Sau khi trình duyệt của bạn bị giả mạo, được kết nối với SSH hoặc RDP, hãy đảm bảo rằng múi giờ của bạn được thiết lập chính xác (rất quan trọng).
Một cách nhanh chóng để thực hiện việc này là truy cập whoer.net vì chúng tiết lộ rất nhiều thông tin về thiết lập của bạn và có thể giúp bạn đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng để đăng ký.
Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đang giả mạo iPhone chạy iOS bằng trình duyệt Safari 10.0.
Địa chỉ IP của chúng tôi KHÔNG có danh sách đen (vì chúng tôi sử dụng SOCKS5 cao cấp).
Các tiêu đề của trình duyệt của chúng tôi khớp với những gì Javascript đang tiết lộ. Ngôn ngữ của chúng tôi là tiếng Anh Mỹ và múi giờ IP khớp với múi giờ hệ điều hành của chúng tôi.
Đây là một thiết lập lý tưởng và hoàn hảo!

BROWSER.png

Đây là thiết lập cho tất cả người dùng hợp pháp mua sắm thường xuyên và KHÔNG BAO GIỜ bị gắn cờ hoặc thẻ bị từ chối, khoảng thời gian! * Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. *

Vì vậy, bạn có nó! Việc sạc Stripe của bạn trở nên dễ dàng!
tks
 

fomidroid

Regular
Joined
04.02.21
Messages
43
Reaction score
4
Points
8
Hello everyone! How are you all doing? Wouldn’t it be great someone had shared the info about configuring firefox and antidetection tools so you could learn the latest 2021 method of how to configure a portable firefox or anti detect browser?


One thing we’d like to mention though is that using portable device user agent strings for carding is one of the best ways to card right now.
What this means is instead of setting up a browser like a normal Windows 10 using Chrome, it is better to spoof it as an iPhone OS with Safari or an iPad on Chrome, or something similar.
More and more people nowadays are shopping from their smart devices so mimic that! Remember, the key here is to blend in and appear as if you are just a normal everyday user shopping online.

WHOER.NET TEST
Once you have your browser spoofed, connected to your SSH or RDP, make sure that your time zone is set up correctly (very important).
A quick way to do this is to go to whoer.net as they reveal a lot of information about your set up and can help you make sure that you are ready to card.
In the example below, you can see that we’re spoofing an iOS iPhone with Safari 10.0 browser.
Our IP address has NO blacklists (because we use premium SOCKS5).
Our browser’s headers match what Javascript is revealing. Our language is in US English and the IP time zone matches our operating systems time zone.
This is an ideal and perfect set up!

BROWSER.png

This is the setup for all the legit users that shop regularly and NEVER get their order flagged or card denied, period!* Hidden text: cannot be quoted. *

So there you have it! That is charging your Stripe made easy!
 

fomidroid

Regular
Joined
04.02.21
Messages
43
Reaction score
4
Points
8
Hello everyone! How are you all doing? Wouldn’t it be great someone had shared the info about configuring firefox and antidetection tools so you could learn the latest 2021 method of how to configure a portable firefox or anti detect browser?


One thing we’d like to mention though is that using portable device user agent strings for carding is one of the best ways to card right now.
What this means is instead of setting up a browser like a normal Windows 10 using Chrome, it is better to spoof it as an iPhone OS with Safari or an iPad on Chrome, or something similar.
More and more people nowadays are shopping from their smart devices so mimic that! Remember, the key here is to blend in and appear as if you are just a normal everyday user shopping online.

WHOER.NET TEST
Once you have your browser spoofed, connected to your SSH or RDP, make sure that your time zone is set up correctly (very important).
A quick way to do this is to go to whoer.net as they reveal a lot of information about your set up and can help you make sure that you are ready to card.
In the example below, you can see that we’re spoofing an iOS iPhone with Safari 10.0 browser.
Our IP address has NO blacklists (because we use premium SOCKS5).
Our browser’s headers match what Javascript is revealing. Our language is in US English and the IP time zone matches our operating systems time zone.
This is an ideal and perfect set up!

BROWSER.png

This is the setup for all the legit users that shop regularly and NEVER get their order flagged or card denied, period!* Hidden text: cannot be quoted. *

So there you have it! That is charging your Stripe made easy!
 

Vyper

Regular
Joined
15.09.20
Messages
105
Reaction score
20
Points
18
Hello everyone! How are you all doing? Wouldn’t it be great someone had shared the info about configuring firefox and antidetection tools so you could learn the latest 2021 method of how to configure a portable firefox or anti detect browser?


One thing we’d like to mention though is that using portable device user agent strings for carding is one of the best ways to card right now.
What this means is instead of setting up a browser like a normal Windows 10 using Chrome, it is better to spoof it as an iPhone OS with Safari or an iPad on Chrome, or something similar.
More and more people nowadays are shopping from their smart devices so mimic that! Remember, the key here is to blend in and appear as if you are just a normal everyday user shopping online.

WHOER.NET TEST
Once you have your browser spoofed, connected to your SSH or RDP, make sure that your time zone is set up correctly (very important).
A quick way to do this is to go to whoer.net as they reveal a lot of information about your set up and can help you make sure that you are ready to card.
In the example below, you can see that we’re spoofing an iOS iPhone with Safari 10.0 browser.
Our IP address has NO blacklists (because we use premium SOCKS5).
Our browser’s headers match what Javascript is revealing. Our language is in US English and the IP time zone matches our operating systems time zone.
This is an ideal and perfect set up!

BROWSER.png

This is the setup for all the legit users that shop regularly and NEVER get their order flagged or card denied, period!* Hidden text: cannot be quoted. *

So there you have it! That is charging your Stripe made easy!
Ok
Hello everyone! How are you all doing? Wouldn’t it be great someone had shared the info about configuring firefox and antidetection tools so you could learn the latest 2021 method of how to configure a portable firefox or anti detect browser?


One thing we’d like to mention though is that using portable device user agent strings for carding is one of the best ways to card right now.
What this means is instead of setting up a browser like a normal Windows 10 using Chrome, it is better to spoof it as an iPhone OS with Safari or an iPad on Chrome, or something similar.
More and more people nowadays are shopping from their smart devices so mimic that! Remember, the key here is to blend in and appear as if you are just a normal everyday user shopping online.

WHOER.NET TEST
Once you have your browser spoofed, connected to your SSH or RDP, make sure that your time zone is set up correctly (very important).
A quick way to do this is to go to whoer.net as they reveal a lot of information about your set up and can help you make sure that you are ready to card.
In the example below, you can see that we’re spoofing an iOS iPhone with Safari 10.0 browser.
Our IP address has NO blacklists (because we use premium SOCKS5).
Our browser’s headers match what Javascript is revealing. Our language is in US English and the IP time zone matches our operating systems time zone.
This is an ideal and perfect set up!

BROWSER.png

This is the setup for all the legit users that shop regularly and NEVER get their order flagged or card denied, period!* Hidden text: cannot be quoted. *

So there you have it! That is charging your Stripe made easy!
ok
 

xxxbandeng

Premium
Joined
13.04.21
Messages
5
Reaction score
1
Points
3
hi frend, I need help, I have upgraded my account to premium but there is a problem, I have not changed, the admin did not reply to my chat.
 

biboran_reaader

Regular
Joined
02.03.21
Messages
31
Reaction score
1
Points
8
Hello everyone! How are you all doing? Wouldn’t it be great someone had shared the info about configuring firefox and antidetection tools so you could learn the latest 2021 method of how to configure a portable firefox or anti detect browser?


One thing we’d like to mention though is that using portable device user agent strings for carding is one of the best ways to card right now.
What this means is instead of setting up a browser like a normal Windows 10 using Chrome, it is better to spoof it as an iPhone OS with Safari or an iPad on Chrome, or something similar.
More and more people nowadays are shopping from their smart devices so mimic that! Remember, the key here is to blend in and appear as if you are just a normal everyday user shopping online.

WHOER.NET TEST
Once you have your browser spoofed, connected to your SSH or RDP, make sure that your time zone is set up correctly (very important).
A quick way to do this is to go to whoer.net as they reveal a lot of information about your set up and can help you make sure that you are ready to card.
In the example below, you can see that we’re spoofing an iOS iPhone with Safari 10.0 browser.
Our IP address has NO blacklists (because we use premium SOCKS5).
Our browser’s headers match what Javascript is revealing. Our language is in US English and the IP time zone matches our operating systems time zone.
This is an ideal and perfect set up!

BROWSER.png

This is the setup for all the legit users that shop regularly and NEVER get their order flagged or card denied, period!* Hidden text: cannot be quoted. *

So there you have it! That is charging your Stripe made easy!
 

thebugphp

Newbie
Joined
30.03.21
Messages
5
Reaction score
1
Points
1
Hello everyone! How are you all doing? Wouldn’t it be great someone had shared the info about configuring firefox and antidetection tools so you could learn the latest 2021 method of how to configure a portable firefox or anti detect browser?


One thing we’d like to mention though is that using portable device user agent strings for carding is one of the best ways to card right now.
What this means is instead of setting up a browser like a normal Windows 10 using Chrome, it is better to spoof it as an iPhone OS with Safari or an iPad on Chrome, or something similar.
More and more people nowadays are shopping from their smart devices so mimic that! Remember, the key here is to blend in and appear as if you are just a normal everyday user shopping online.

WHOER.NET TEST
Once you have your browser spoofed, connected to your SSH or RDP, make sure that your time zone is set up correctly (very important).
A quick way to do this is to go to whoer.net as they reveal a lot of information about your set up and can help you make sure that you are ready to card.
In the example below, you can see that we’re spoofing an iOS iPhone with Safari 10.0 browser.
Our IP address has NO blacklists (because we use premium SOCKS5).
Our browser’s headers match what Javascript is revealing. Our language is in US English and the IP time zone matches our operating systems time zone.
This is an ideal and perfect set up!

BROWSER.png

This is the setup for all the legit users that shop regularly and NEVER get their order flagged or card denied, period!* Hidden text: cannot be quoted. *

So there you have it! That is charging your Stripe made easy!
thanks bro
 

Cmoney586

Premium
Joined
31.10.21
Messages
12
Reaction score
2
Points
3
Hello everyone! How are you all doing? Wouldn’t it be great someone had shared the info about configuring firefox and antidetection tools so you could learn the latest 2021 method of how to configure a portable firefox or anti detect browser?


One thing we’d like to mention though is that using portable device user agent strings for carding is one of the best ways to card right now.
What this means is instead of setting up a browser like a normal Windows 10 using Chrome, it is better to spoof it as an iPhone OS with Safari or an iPad on Chrome, or something similar.
More and more people nowadays are shopping from their smart devices so mimic that! Remember, the key here is to blend in and appear as if you are just a normal everyday user shopping online.

WHOER.NET TEST
Once you have your browser spoofed, connected to your SSH or RDP, make sure that your time zone is set up correctly (very important).
A quick way to do this is to go to whoer.net as they reveal a lot of information about your set up and can help you make sure that you are ready to card.
In the example below, you can see that we’re spoofing an iOS iPhone with Safari 10.0 browser.
Our IP address has NO blacklists (because we use premium SOCKS5).
Our browser’s headers match what Javascript is revealing. Our language is in US English and the IP time zone matches our operating systems time zone.
This is an ideal and perfect set up!

BROWSER.png

This is the setup for all the legit users that shop regularly and NEVER get their order flagged or card denied, period!* Hidden text: cannot be quoted. *

So there you have it! That is charging your Stripe made easy!
Yoooo
 

Dstric503

Newbie
Joined
20.10.21
Messages
1
Reaction score
0
Points
1
Hello everyone! How are you all doing? Wouldn’t it be great someone had shared the info about configuring firefox and antidetection tools so you could learn the latest 2021 method of how to configure a portable firefox or anti detect browser?


One thing we’d like to mention though is that using portable device user agent strings for carding is one of the best ways to card right now.
What this means is instead of setting up a browser like a normal Windows 10 using Chrome, it is better to spoof it as an iPhone OS with Safari or an iPad on Chrome, or something similar.
More and more people nowadays are shopping from their smart devices so mimic that! Remember, the key here is to blend in and appear as if you are just a normal everyday user shopping online.

WHOER.NET TEST
Once you have your browser spoofed, connected to your SSH or RDP, make sure that your time zone is set up correctly (very important).
A quick way to do this is to go to whoer.net as they reveal a lot of information about your set up and can help you make sure that you are ready to card.
In the example below, you can see that we’re spoofing an iOS iPhone with Safari 10.0 browser.
Our IP address has NO blacklists (because we use premium SOCKS5).
Our browser’s headers match what Javascript is revealing. Our language is in US English and the IP time zone matches our operating systems time zone.
This is an ideal and perfect set up!

BROWSER.png

This is the setup for all the legit users that shop regularly and NEVER get their order flagged or card denied, period!* Hidden text: cannot be quoted. *

So there you have it! That is charging your Stripe made easy!
Great info
 

mrblackx

Regular
Joined
17.01.21
Messages
11
Reaction score
0
Points
1
cool
Hello everyone! How are you all doing? Wouldn’t it be great someone had shared the info about configuring firefox and antidetection tools so you could learn the latest 2021 method of how to configure a portable firefox or anti detect browser?


One thing we’d like to mention though is that using portable device user agent strings for carding is one of the best ways to card right now.
What this means is instead of setting up a browser like a normal Windows 10 using Chrome, it is better to spoof it as an iPhone OS with Safari or an iPad on Chrome, or something similar.
More and more people nowadays are shopping from their smart devices so mimic that! Remember, the key here is to blend in and appear as if you are just a normal everyday user shopping online.

WHOER.NET TEST
Once you have your browser spoofed, connected to your SSH or RDP, make sure that your time zone is set up correctly (very important).
A quick way to do this is to go to whoer.net as they reveal a lot of information about your set up and can help you make sure that you are ready to card.
In the example below, you can see that we’re spoofing an iOS iPhone with Safari 10.0 browser.
Our IP address has NO blacklists (because we use premium SOCKS5).
Our browser’s headers match what Javascript is revealing. Our language is in US English and the IP time zone matches our operating systems time zone.
This is an ideal and perfect set up!

BROWSER.png

This is the setup for all the legit users that shop regularly and NEVER get their order flagged or card denied, period!* Hidden text: cannot be quoted. *

So there you have it! That is charging your Stripe made easy!
thanks
 
Top Bottom